மனையடி சாஸ்திரதின் சிறப்பு - manaiyadi sasthiraththin sirapu
     kidab rh];jpuk;, N[hjpl rh];jpuj;ijg;Nghy xU fiy MFk;. mjpy; gy cz;ikfs; mlq;fpapUe;jd.
     N[hjpl rh];jpuj;jpw;F nfhLf;fg;gLk; Kf;fpaj;Jtk; ,jw;F nfhLf;fg;gLjpy;iy. xU ngz;Zf;Fk;, MZf;Fk; jpUkzk; nra;a epidj;jhy; Kjypy; N[hjpl rh];jpuj;jpd; Jizia NjLfpwhu;fs;.
     ngz;Zf;Fk; igaDf;Fk; nghUj;jk; ,Uf;fpwjh, kztho;f;if, khq;fy;a gyk;, mtu;fs; rPUk; nry;tj;Jld; tho;thu;fsh, vj;jid Foe;ijfs; gpwf;Fk; vd;w tptuq;fis xU N[hjpluplk; mwpe;J nfhs;s Kaw;rpf;fpwhu;fs;.
     ngz;Zf;Fk; igaDf;Fk; ey;y nghUj;jk; ,Ue;jhy; jpUkzk; epr;raf;fg;gLfpwJ. nghUj;jk; ,y;iynad;why; jpUkzk; epr;rapf;fg;gLtjpy;iy.
     Mdhy; tPLfl;l epidg;gtu;fs; kidab rh];jpuj;ij ehLtjpy;iy. vQ;rPdpaiuNah, mDgtk; kpFe;j Nk];jpupiaNah ehbr; nry;thu;fs;. tPl;ilf; fl;Ltijg;gw;wp mtuplk; jPtpukhf MNyhrid Gupthu;fs;.
     xUtu; Njitahd gzj;ij itj;Jf; nfhz;L tPl;ilf; fl;lj; njhlq;Ffpwhu;, Mdhy; fl;bKbf;f Kbtjpy;iy.
     kw;nwhUtu; nrhw;gg; gzj;ij itj;Jf; nfhz;L FUl;Lj; ijupaj;jpy; tPl;ilf;fl;lj; njhlq;Ffpwhu;, mJ kpff; FWfpa fhyj;jpy; fl;lg;gLfpwJ.
     ,e;j epiyiag; Nghf;f tPLfl;l epidf;Fk;NghJ kidab rh];jpuj;jpy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. Kjypy; kidab rh];jpuk; njupe;J nfhs;s Ntz;Lk;.
     xUtu; nrhe;j tPL fl;bajpypUe;J nrhj;Jf;F Nky; nrhj;J Nru;j;J yl;rhjpgjp Mfp tpLfpwhu;. .kw;nwhUtu; nrhe;j tPL fl;bajpypUe;J xt;nthU nrhj;jhf tpw;W thlif tPl;bw;Ff; Fbj;jdk; nry;fpwhu;.

0 comments:

Post a Comment